REKLAMACJE

 • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli na Towar została udzielona gwarancja, Kupujący może, według swojego wyboru zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar jest niezgodny z umową.
 • W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien:
 1. a) poinformować Sprzedawcę o niezgodności Towaru z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Kupującego niezgodność ta polega,
 2. b) wskazać czy domaga się naprawy czy wymiany Towaru,
 3. c) podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu.
 4. d) odesłać reklamowany Towar Sprzedawcy na koszt Kupującego niezwłocznie po stwierdzeniu jego niezgodności z          umową.
 • Reklamacje można składać mailowo na adres: sklep@audioforte.pl  lub listownie na adres: Audio Forte S.J. ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa
 • Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w ustępie powyżej. Przesyłkę z reklamowanym Towarem Kupujący zobowiązany jest wysłać na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane przez Sprzedawcę. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym Towarem dowodu zakupu Towaru lub jego kopii.
 • Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z ust. 3 lit. b)jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na Towar wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni (w przypadku Towarów których producent nie ma w kraju swojego przedstawicielstwa nie później niż w ciągu 21 dni). Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
 • W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Koszty przesłania Towaru do Kupującego w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją poniesie Sprzedawca. Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.
 • Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieuznaniu reklamacji.
 • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji także w innych przypadkach niż niezgodność Towaru z umową. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy zgłaszać mailowo na adres: sklep@audioforte.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie od ich otrzymania.
 • Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.